BAN HÀNH LUẬT RIÊNG CHO ĐẶC KHU VÂN PHONG

Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Ngày 08/11/2017, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức buổi Tọa đàm về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Trong đó, nhiều đại biểu tán thành đối với việc xây dựng dự án Luật này vì đã đủ các cơ sở về chính trị, thực tế và pháp lý; đồng thời cho rằng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được đề cập từ rất lâu trong các văn kiện của Đảng, do đó cần nhanh chóng xây dựng cho được đạo luật này để nắm bắt các cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư của thế giới.

Họp kín giữa các đại biểu

Điểm đáng chú ý là cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng rõ ràng, chi tiết nội dung của dự án Luật này đặc biệt về hành chính lẫn kinh tế của mô hình đặc khu. Dự ánLuật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 và dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Văn bản về dự thảo này đã được công khai trên một số nguồn dữ liệu văn bản pháp quy rất dễ tìm kiếm.

Nhiều chính sách ưu đãi trong luật đặc khu Vân Phong

Ban hành Luật đặc khu Vân Phong, Chính phủ hướng tới thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ cao, quản lý tiên tiến từ nước ngoài, hình thành khu vực tăng trưởng cao, với phương thức quản lý mới, có môi trường sống hiện đại; đồng thời, thu hút các ngành, nghề phát triển hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), khởi nghiệp sáng tạo, các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; giáo dục, y tế chất lượng cao; dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp…

Về cơ chế ưu đãi, khu kinh tế Bắc Vân Phong nói riêng và cả 3 đặc khu nói chung sẽ được miễn thuế thu nhập trong vòng 5 năm, nhưng không quá năm 2030 đối với cá nhân khi có thu nhập diện chịu thuế phát sinh ở đặc khu kinh tế. Những năm tiếp theo, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ được giảm 50%.Đối với những nhà quản lý, khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân tại đặc khu kinh tế cũng được miễn thuế đến hết năm 2030 và giảm 50% số thuế theo các năm còn lại.

Ảnh minh họa

Đặc khu Vân Phong có luật riêng với địa thế của mình được ưu tiên phát triển cảng nước sâu và dịch vụ logistics và các dịch vụ y tế, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Đặc biệt, theo đề xuất đưa ra tại Dự thảo, những dự án đầu tư có thời hạn thực hiện từ 10 năm trở lên của nhà đầu tư nước ngoài tại đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, nếu đáp ứng điều kiện về quy mô vốn đầu tư trong ngành, nghề như du lịch, dịch vụ thương mại, phân phối, bán lẻ…; và dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài thuộc danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới và của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, quỹ đầu tư 100% nước ngoài sẽ được ưu đãi thêm 2 năm miễn thuế và 4 năm giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ban hành Luật đặc khu Vân Phong, Chính phủ gỡ bỏ, hạn chế phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề ưu tiên phát triển của đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Ngoài ra các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, hải quan, lao động… được giải quyết đơn giản, nhanh gọn, tại chỗ tại Trung tâm hành chính công, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.

Đối với chính sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các chính sách đặc thù, nhà đầu tư được đề xuất hình thức đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo thông lệ quốc tế để Trưởng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt hoặc Chủ tịch UBND Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt xem xét, quyết định.

Theo Bacvanpongkhanhhoa.com.vn

ENGLISH: 

PROMULGATE LAW ON VAN PHONG AREA

Draft Law on Special Administrative-Economic Units

On 08/11/2017, the Law Committee of the National Assembly held a seminar on the Law on Special Administrative-Economic Units. Many of the delegates endorsed the drafting of the bill because it had sufficient political, practical and legal basis; At the same time, the special administrative-economic unit has long been mentioned in the Party’s documents, so it is necessary to quickly build up the law to capture opportunities to attract capital flows. private world.

A secret meeting between delegates

It is worth noting that it is necessary to thoroughly study, clearly define and detail the contents of this Law, especially administrative and economic aspects of the special zone model. The Special Economic-Administrative Unit Act has been discussed by the National Assembly at the 4th Session and is expected to be approved at the 5th Session of the XIV National Assembly. The text on this draft has been publicized on a number of easily accessible legal document sources.

Many preferential policies in the law of Van Phong

Promulgating the Van Phong Special Law , the Government aims to attract investment capital, high technology, advanced management from abroad, form a high growth area with new management mode and environment. modern living; At the same time, attract the development of research and development (R & D), creative start-ups, new sciences, techniques and technologies; high quality health education;service, luxury resort

Preferential mechanism , Bac Van Phong economic zone in particular and all three special zones in general will be exempted from income tax for 5 years, but not in 2030 for individuals with taxable income arising. in the EEZ. In the coming years, the personal income tax amount to be paid shall be reduced by 50%. For managers, scientists and specialists with high professional qualifications, personal income tax shall be subject to special tax. Economic zones will also be tax-exempt until the end of 2030 and 50% reduction of taxes in the remaining years.

Illustration

The Van Phong area has its own law with its geographic position, which is given priority to develop deep-water ports and logistics services and high-quality health and resort services.

Specifically, as proposed in the Draft, investment projects with a term of 10 years or more of foreign investors in the Van Phong Special Economic Zone , if meet the conditions of scale investment capital in industries such as tourism, trade services, distribution, retail …; and investment projects of foreign investors in the list of the 500 largest corporations in the world and 100% foreign financial institutions, finance companies, and investment funds will be entitled to a two-year tax and 4 years reduced 50% corporate income tax.

Promulgating the Van Phong Special Law on the Elimination of Discrimination Against Foreign Investors in Investment and Business Activities in the Prioritized Development of Special Administrative and Economic Units . In addition, the procedures relating to investment, business, land, construction, environment, import-export, customs, labor … are solved simple, quick and on the spot in the Center of public administration, creating maximum advantage for investors.

Regarding investment policies for infrastructure construction and the implementation of specific policies, investors are encouraged to formulate investment in the development of technical infrastructure systems and social infrastructure in accordance with national regulations. For the Chief of the Special Administrative-Economic Unit or the Chairman of the People’s Committee of the Special Administrative-Economic Unit to consider and decide.

Northern Van Phong Express

Loading...