PC Khánh Hòa: Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Với phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện vật tư tại chỗ và Hậu cần tại chỗ”, lãnh đạo PC Khánh Hòa đã triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTN&TKCN) trên lưới điện cao thế của đơn vị với yêu … Đọc tiếp PC Khánh Hòa: Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn